برچسب:

جواز تاسیس صنعتی

2 مطلب

تعداد جوازهای صنعتی صادره در ۶ ماه نخست ۹۷

۲۸۰۰ جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شد