برچسب:

حذف برچسب قیمت

3 مطلب

حذف برچسب قیمت کالا غیرقانونی است

سرنوشت نامعلوم دو مصوبه حذف برچسب قیمت

کالاهای بدون قیمت باید به همان نرخ قبلی فروخته شوند