برچسب:

حراجی

2 مطلب

چند نما از مزایده اسب‌های چند صدمیلیونی

نقاشی‌های هیتلر را ارزان خریدند