برچسب:

حقوق دولتی معدن

1 مطلب

افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق مالکانه معادن/ تجدیدنظر وزارت صمت در حقوق مالکانه؟