برچسب:

خانه‌اولی‌

2 مطلب

اختصاص وام برای خانه‌اولی‌های خریدار آپارتمان در بافت فرسوده

قدرت خرید مسکن افزایش یافته است