برچسب:

خانوار محروم

1 مطلب

۳۳ درصد جمعیت در «فقرمطلق»