برچسب: دانشگاه نظامی کابل
1 مطلب

دانشگاه نظامی کابل مورد حمله قرار گرفت