برچسب:

درآمد خانوار روستایی

2 مطلب

جزئیات بودجه خانوار در سال ۹۸ / درآمد یک خانوار شهری ۲ برابر خانوار روستایی است