برچسب:

دلار حاصل از صادرات

1 مطلب

نارضایتی برخی واحدهای پتروشمی از ارائه ارز در سامانه نیما