برچسب: دولت فدرال
3 مطلب

خروج موقت دولت آمریکا از تعطیلی

رشد اقتصادی آمریکا به صفر می‌رسد