برچسب:

رئیس سازمان چای کشور

8 مطلب

رشد ۱۰ درصدی تولید برگ سبز چای

افزایش ۵ درصدی تولید چای در کشور

پیش‌بینی رشد 20 درصدی تولید چای

خرید برگ سبز چای به ۳۲ هزار تن رسید

تعیین تکلیف چای سنواتی

سهم 10 درصدی مازندران از تولید چای خشک در کشور