برچسب:

ربیعی

32 مطلب

ربیعی: ایجاد ۵۰۰ هزار شغل مشروط به همکاری دستگاه‌هاست

حوزه کار و تعاون در دوران وزارت ربیعی تعطیل شد