برچسب:

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

3 مطلب

کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفانشده

برنامه بانک مرکزی برای صادرات ریالی

اقتصاد غیرشفاف دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی