برچسب:

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

4 مطلب

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ شامل معافیت مالیاتی نیست

کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفانشده

برنامه بانک مرکزی برای صادرات ریالی

اقتصاد غیرشفاف دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی