برچسب:

رهبری معظم انقلاب

3 مطلب

دولت سعودی بدون امنیتی کردن محیط امنیت و کرامت حجاج را تأمین کند

دو انتصاب توسط رهبری

نشانه‌های آشکارِ افول قدرت آمریکا؛ ایران قوی و پیشرفته‌تر شده است