برچسب:

رهن ثانویه

1 مطلب

۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید در راه بخش مسکن