برچسب: روز خبرنگار
3 مطلب

خبرنگاران اگر نقصی در کار ما می‌بینند بدون لکنت نقص را بیان کنند