برچسب:

زائران حج

2 مطلب

دولت سعودی بدون امنیتی کردن محیط امنیت و کرامت حجاج را تأمین کند