برچسب:

زاینده‌رود

25 مطلب

کاهش ۳۳ درصدی ورود آب به مخازن سدها

کاهش ۴۰ درصد تنش آبی در کشور با یک راهکار

اُفت ۵۶ درصدی ورودی سد زاینده‌رود

وضعیت زاینده‌رود بغرنج است

69 سد بزرگ کشور کمتر از 40 درصد آب دارند

فرونشست آثار تاریخی نصف‌جهان حتمی است

احتمال کاهش تخصیص آب شرب و بخش صنعت در اصفهان

اصفهان به شدت با بحران آب آشامیدنی مواجه است

احتمال به صفر رسیدن ذخیره سد زاینده‌رود

84 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند

  1. 1
  2. 2