برچسب:

زعفران‌کاران

5 مطلب

خرید حمایتی 72 تن زعفران در سال 98

پرداخت ۳۲ درصد از مطالبات زعفران‌کاران

خرید حمایتی زعفران به پایان رسید

پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال از مطالبات زعفران‌کاران