برچسب:

زیان‌ده

3 مطلب

کدام بانک‌ها زیان‌ده هستند؟

یک شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد