برچسب:

سازمان فنی و حرفه‌ای

4 مطلب

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با مهارت‌آموزی

جذب بیش از ۵۰ درصد مهارت‌آموختگان به بازار کار

آموزش های مهارت کلید اشتغال پایدار کشورها است