برچسب:

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

5 مطلب

توضیحات رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره پرداخت مالیات

تاسیس صندوق خطرپذیر ۵۰۰ میلیارد ریالی در حوزه نانو توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)