برچسب: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
4 مطلب

توضیحات رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره پرداخت مالیات

تاسیس صندوق خطرپذیر ۵۰۰ میلیارد ریالی در حوزه نانو توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)