برچسب: سد امیرکبیر
3 مطلب

حجم سد کرج به خاطر رسوبات رودخانه کم نشده است

تامین آب و برق پایتخت پایدار است