برچسب:

سد امیرکبیر

3 مطلب

حجم سد کرج به خاطر رسوبات رودخانه کم نشده است

تامین آب و برق پایتخت پایدار است