برچسب:

سران عدم تعهد

1 مطلب

برای حل مسائل موجود در منطقه غرب آسیا، از هر ابتکار عملی استقبال می‌کنیم