برچسب:

سکوی گازی

3 مطلب

نصب نخستین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی

دومین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی با موفقیت نصب شد