برچسب:

سیدمحمود نوابی

3 مطلب

۲۳ هزار واحد اقتصادی به مدار تولید برگشتند

۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه داریم