برچسب:

شاخص بار تکفل

1 مطلب

شاغلان هر استان مخارج چند نفر را تامین می‌کنند؟