برچسب:

شاغل

6 مطلب

تعداد سالمندان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

۴۴درصدبیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهند

شاغلان هر استان مخارج چند نفر را تامین می‌کنند؟

تنها 4 میلیون زن شاغل داریم

روند معکوس تعداد شاغلان و ساعات کار

هرساعت ۳۰۰ نفر به جمعیت بیکاران اضافه می‌شود