برچسب:

شوری آب خرمشهر

1 مطلب

ساخت سد خاکی برای جلوگیری از پیشروی آب شور دریا