برچسب: شوک اقتصادی
5 مطلب

بابت فشارهای اقتصادی شرمنده مردم هستیم

چه بودجه‌ای مخرب است؟

اجازه شوک اقتصادی نمی‌دهیم

اقتصاد ایران، تحت تاثیر چه شوک‌هایی بوده است؟