برچسب: شکاف طبقاتی
4 مطلب

شکاف طبقاتی بیشتر از قبل شد

شکاف طبقاتی در ایران کمتر از آمریکا، روسیه، ترکیه

کیک ثروت در ۲۰۱۷ چگونه تقسیم شد؟