برچسب:

صدور کارت بازرگانی

3 مطلب

تنها یک کارت بازرگانی در 49 روز گذشته در تهران صادر شده است

صدور کارت بازرگانی دوباره آزاد شد