برچسب: صلح
5 مطلب

کوفی عنان درگذشت

درخواست مذاکرات صلح بدون نظارت آمریکا توسط محمود عباس در شورای امنیت