برچسب: صنایع الکترونیک
5 مطلب

اعتباری که صرف حفظ مشاغل صنایع الکترونیکی شد

ساخت ۹۵ دستگاه الکتروشوک قلبی در کشور