برچسب:

صنایع بزرگ

3 مطلب

منابع ارزی به سود دارندگان صنایع بزرگ

صنایع بزرگ لوکوموتیو صنایع کوچک هستند