برچسب:

صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

1 مطلب

معرفی ۱۲ هزار ایثارگر از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی برای دریافت وام