برچسب:

صنعت چرم

4 مطلب

حال صنعت چرم در خراسان رضوی

فعالیت صنعت چرم با ظرفیت ۲۵ درصدی

مواد اولیه صنعت چرم کشور وارداتی است!