برچسب:

عدالت و توسعه

1 مطلب

عملکرد دولت ایران به لحاظ کنترل تورم و مثبت نمودن رشد اقتصادی قابل تقدیر است