برچسب: عملیات ارزی بانکی
1 مطلب

دستورالعمل ۱۴ بندی فروش ارز حاصل از صادرات