برچسب: فعالیت‌های صنعتی
1 مطلب

تا صنعت به جای نفت نیاید وضعیت همین است