برچسب:

فعالیت‌های صنعتی

1 مطلب

تا صنعت به جای نفت نیاید وضعیت همین است