برچسب:

فقرزدایی

7 مطلب

عواملی که خانوار را فقیرتر می‌کنند

فقر چطور در چین کاهش یافت؟

ضرورت انجام اقدامات اساسی برای فقرزدایی

آنچه در سیاست‌های رفاهی مغفول می‌ماند

اولویت دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است