برچسب: فقرزدایی
6 مطلب

فقر چطور در چین کاهش یافت؟

ضرورت انجام اقدامات اساسی برای فقرزدایی

آنچه در سیاست‌های رفاهی مغفول می‌ماند

اولویت دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است