برچسب: قدرت خرید کارگران
7 مطلب

کارگران بازنشسته در انتظار افزایش مستمری‌ها

نشست «جبران قدرت خرید کارگران» مسکوت ماند

پیشنهاد احیا بن کارگری

سهم مزد از قیمت تمام شده کاهش یافت