برچسب:

قدرت خرید کارگران

7 مطلب

کارگران بازنشسته در انتظار افزایش مستمری‌ها

نشست «جبران قدرت خرید کارگران» مسکوت ماند

پیشنهاد احیا بن کارگری

سهم مزد از قیمت تمام شده کاهش یافت