برچسب: قراردادهای جدید نفتی
1 مطلب

غول روسی؛ دومین خارجی ورودی به نفت