برچسب: قرارداد کاهش تولید
3 مطلب

حمایت عراق از تمدید توافق کاهش

تولد نفت لیبی کاهش یافت