برچسب:

قرارداد کاهش تولید

3 مطلب

حمایت عراق از تمدید توافق کاهش

تولد نفت لیبی کاهش یافت