موضوعات داغ:
برچسب: لیست سیاه
3 مطلب

تصویب نشدن FATF چه تبعات اقتصادی دارد؟

تمدید تعلیق از لیست سیاه گام مثبتی در روابط بانکی است