برچسب:

محمودعباس

1 مطلب

درخواست مذاکرات صلح بدون نظارت آمریکا توسط محمود عباس در شورای امنیت