برچسب:

مخازن

2 مطلب

میزان تولید گاز از مخازن مزدوران و شوریجه

نصف سد های کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند