برچسب:

مردان مسلح

1 مطلب

دانشگاه نظامی کابل مورد حمله قرار گرفت