برچسب:

مرگ زودرس

4 مطلب

ورزش منظم با شدت متوسط سبب کاهش فشار خون می‌شود

برنامه‌ ویژه برای کاهش آمار مرگ‌ زودرس در ایرانیان

حداقل در روز 20 دقیقه ورزش کنید