برچسب:

مزارع نیشکر

2 مطلب

خسارات سیل به صنعت شکر ایران

خشکسالی به دامن اراضی نیشکر زده است